HIẾN PHÁP VIỆT NAM… THÁCH THỨC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG KHÔNG THỂ LÝ GIẢI. – CONSTITUTION OF VIETNAM … CHALLENGES AND EXISTING ISSUES OUTSTANDING inexplicable .


 

       SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do Minh Tuyen

  Đất nước Việt Nam… con người và dân tộc Việt Nam… hiện đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và vô cùng to lớn trong lịch sử… liên quan đến vận mệnh sống còn của đất nước. Chiến dịch “Trưng cầu dân ý”… cho Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp Nhà nước được ra đời trong bối cảnh hiện tình đất nước lâm vào cảnh thập tử nhất sinh… vì sự cạn kiệt, khủng hoảng và suy thoái về mọi mặt… từ kinh tế, chính trị, văn hóa, Tư tưởng, an ninh quốc phòng lẫn an toàn trật tự xã hội…và điều đáng trăn trở nhất chính là sự suy thoái nghiêm trọng về mặt lương tâm đạo đức con người của các nhóm lợi ích và hàng ngũ lãnh đạo đảng, lãnh đạo Nhà nước cùng Bộ máy chính quyền các cấp.

Ngay từ khi mới được chào đời… chiến dịch thu thập ý kiến từ quần chúng nhân dân cho bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp Nhà nước nói trên đã được đánh giá một cách khách quan là “không có tính khả thi”…và được xem như một chiến dịch mang tính “Hình thức, dân chủ giả tạo”…nhằm đối phó với tình huống ngày một trở nên tồi tệ hơn của đất nước… cũng như trước làn sóng bất bình gia tăng từ mọi tầng lớp nhân dân trong nước. Và điều này càng lúc càng trở thành hiện thực…thu hút sự quan tâm đông đảo và rộng lớn từ người dân Việt Nam trong và ngoài nước, lẫn Quốc tế… khi Quốc hội Việt Nam dưới áp lực nặng nề từ các vị lãnh đạo đảng và giới cầm quyền hiện nay… đang trong tư thế sẵn sàng thông qua bản Hiến pháp mới 2013… bảo lưu hầu hết các điều khoảng chủ đạo và quan trọng nhất… mang tính quyết định đối với vận mệnh sống còn của đất nước… và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân.

Đồng thuận… hay bị đe dọa…!!!

Với màn kịch dân chủ vụng về nói trên… các vị lãnh đạo đảng và giới cầm quyền hiện nay tại Việt Nam đã tỏ ra xem thường và đánh giá người dân quá thấp… Thế nào là đáp ứng được sự mong mỏi và mọi ước nguyện chính đáng của nhân dân… và thế nào là sự đồng thuận của đại đa số nhân dân về bản Hiến pháp mới 2013 của Nhà nước… đã được sửa đổi cặn kẽ, và đang được đệ trình chờ Quốc hội Nhà nước thông qua… khi hàng loạt các kiến nghị góp ý từ người dân… của các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước… cũng như từ sự đóng góp ý kiến chân tình từ các Tôn giáo… đã bị thẳng thừng bỏ qua một cách không thương tiếc. Một sự lừa dối công luận trắng trợn và bỉ ổi… một hành vi hết sức nguy hiểm của các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam… không những không thể khắc phục được hiện trạng tồi tệ của đất nước hiện nay… trái lại còn làm tăng thêm những nguy cơ bất ổn không nên có… và đẩy đất nước Việt Nam mau chóng hơn đến bên bờ vực thẵm.

Mổ xẻ năm điểm chính được cho là phi lý, mơ hồ và sai lầm tệ hại nhất trong bản Hiến pháp mới 2013 của Nhà nước… bao gồm :

1-  Tiếp tục cổ súy cho “chủ nghĩa Mác – Lênin”… được ghi nhận nhiều lần trong bản Hiến pháp mới của Nhà nước… trong khi chủ thuyết cộng sản phi nhân bản nói trên vốn đã bị thế giới lãng quên, quăng vào sọt rác lịch sử…và trên thực tiễn ngay cả không còn phù hợp với hiện tình đất nước Việt Nam ngày hôm nay.

2-  Giữ nguyên “Điều 4″…bảo lưu vai trò lãnh đạo độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam trong bản Hiến pháp mới 2013 của Nhà nước… trong khi cho thấy sự yếu kém và sai lầm trong việc hoạch định và thực thi các chính sách Nhà nước… dẫn đến đất nước rơi vào suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt… Tiêu cực và tham nhũng lan tràn khắp cả nước… trong Bộ máy chính quyền các cấp… và nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và Nhà nước.

3-  Vẫn tiếp tục chủ trương “quá độ xây dựng Chủ nghĩa Xã hội”… trong khi cho thấy chủ trương này đã thật sự không còn phù hợp với hiện tình đất nước ngày hôm nay… và đã không mang lại bất kỳ hiệu quả thiết thực nào cho Xã hội và quê hương đất nước…nếu không nói là tác dụng ngược.

4-  Vẫn tiếp tục chủ trương phát huy vai trò ” kinh tế quốc doanh làm chủ đạo cho nền kinh tế của đất nước”… trong khi cho thấy sự quản lý yếu kém và hoạt động thất bại của nền kinh tế quốc doanh… với đầy dẫy tiêu cực và tham nhũng… dẫn đến nợ nần và phá sản, điển hình như các trường hợp: PMU 18, Vinashin, Vinalines…trong quá khứ…

5-  Vẫn tiếp tục coi “Đất đai và mọi tài nguyên là sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý” trong bản Hiến pháp mới… một vấn đề gây nhức nhối trong toàn xã hội và đất nước Việt Nam bấy lâu nay… vốn nảy sinh nhiều bất cập và sản sinh tiêu cực cũng như tệ tham nhũng lan tràn hiện nay… dẫn đến sự oán thán từ mọi tầng lớp nhân dân.

Hiến pháp Việt Nam…phục vụ cho ai…?

  Từ những điều nói trên cho thấy Bản Hiến pháp mới 2013 đã được sửa đổi… và đang chờ Quốc hội Nhà nước Việt Nam thông qua hiện nay… là không khách quan, thiếu tính khả thi… và không đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam cũng như đối với hiện tình của đất nước. Nhà nước cũng không thể mãi tùy tiện lạm dụng hai từ “Đồng thuận” từ nhân dân, để thực hiện hành vi đen tối của mình. Trách nhiệm của mỗi người công dân chúng ta đối với đất nước ngày hôm nay… chính là mọi cách và bằng mọi khả năng ngăn chặn… cũng như vô thừa nhận bản Hiến pháp mới bất hợp lý nói trên. Bản Hiến pháp mới hợp pháp của Nhà nước… phải là một Bản Hiến pháp được toàn dân thực sự công nhận… không những đáp úng được mọi ý nguyện của nhân dân… và phục vụ mọi lợi ích của quê hương đất nước…chứ không thể chỉ là công cụ phục vụ duy nhất cho lợi ích riêng tư của các cá nhân và các nhóm lợi ích như bấy lâu nay tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

       THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

Do Minh Tuyen

  Vietnam country … Vietnam people and ethnic … currently faced with serious challenges and enormous in history … related to the existing destiny of the country . Campaign ” referendum ” … Draft Amendment to the State Constitution was launched in the context of the country fall into more dead than alive … because depletion crisis and recession in all aspects … from economics , politics , culture , ideology , national security and social order and safety … and the most significant concern is the serious deterioration of the human moral conscience of the interest groups, party leaders ,  leaders of the State and authorities apparatus .

 

Since new born … campaign to collect opinions from the masses to the draft Constitution Amendment of State above has been evaluated in an objective manner is ” not feasible ” … and is seen as a campaign bringing the ” Forms and fake democracy ” … to deal with the situation became increasingly worse the country’s … as well as before rising wave of discontent from every strata of the country . And this is increasingly becoming a reality … to attract attention and vast majority of people from Vietnam and abroad , and International … the National Assembly of Vietnam under heavy pressure from party leaders and rulers today … is poised for a new constitution adopted in 2013 … retain most of the key things about the most important and … crucial for the survival fate of the country … legal and legitimate rights of the people .

 

Consensus … or threatened … !

With clumsy democratic charade said on … Party leaders and ruling elite in Vietnam today has shown arrogance and evaluated too low to people … How to meet the expectations and legitimate aspirations of all the people … and how is the consensus of the majority of the people on the new 2013 Constitution of the State … has been thoroughly revised and is being submitted to the National Assembly through the state … when a series of petitions from people’s comments … of the intellectuals at home and abroad … as well as from the heartfelt comments from the Religious …which were flatly ignored mercilessly . A public deception and outright scandalous … a very dangerous behavior of the leaders of the Communist Party and the State Vietnam … not only can not overcome the deterioration of the country today … on the contrary, increase the risk of instability should not have … and push the  Vietnam country more quickly to the edge of a cliff .

 

Anatomy of five main points to be unreasonable , vague and worst mistake in the new 2013 Constitution of the State … include:

 

1 – Continue to advocate ” Marxism – Leninism ” … been recorded many times in the new Constitution of the State … while inhuman – communist ideology above which has been forgotten, and thrown into the historic wastebasket by world  … even not suit the current situation of Vietnam today .

 

2 – Keep the ” Article 4 ” … retain leadership of the totalitarian communist Vietnam in the new 2013 Constitution of the State … while showing the weaknesses and mistakes in the planning and implementation of the State policy … leading to severe recession in all aspects … Negative and corruption rampant throughout the country … in the machinery of government at all levels … and especially in the ranks of the party and state leaders .

 

3 – Keep the policy , ” the construction of socialism ” … while that this policy has not really suit the current situation the country today … and did not bring any practical benefits for society and the homeland … if not say that counterproductive .

 

4 – Continue to promote the role advocated ” economic state as key to the economy of the country ” … while showing poor management and operation of the economy failed state … with negative and full of corruption … leading to debt and bankruptcy , as the typical case : PMU 18 , Vinashin , Vinalines …and a lot of other cases in the past …

 

5 – Keep considered ” Land and all resources are public ownership , due to the unified State management ” in the new constitution … a festering issue in the society and the country of Vietnam for so long … shortcomings which arise and produce negative as well as rampant corruption present … led to grumbling from all walks of life .

Constitution of Vietnam …serves to whom … ?

  From the foregoing it shows that… new Constitution 2013 was amended … and being waiting to accept from Congress of State Vietnam today … is not objective , lack of feasibility … and does not meet the legitimate aspirations of the people of Vietnam as well as for the country’s current situation . State can not forever arbitrarily abused the word ” Consensus ” of the people, to carry out his dark behavior . The responsibility of  our every citizen of the country today … is by everything and by every possibility to prevent … also as not accept the new unreasonable constitution above . The new Constitution of the State …must be a Constitution which was entire people actually recognized … not only meet all the wishes of the people … and all the benefits of serving his country … that not just be the tool to serve private interests of individuals and interest groups so long as in Vietnam .

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: