Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp – Letter from Vietnam Bishops’ Conference Committee submitted the draft amendments to the 1992 Constitution and the comments received to amend the Constitution


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Do minh tuyen

Bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp Nhà nước 1992 vẫn đang trong thời gian thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân cả nước…do vậy, để tránh tình trạng thực hiện chiếu lệ…mang tính hình thức…và Dân chủ giả tạo…kính mong tất cả mọi người Công giáo nói riêng và đồng bào Việt Nam cả nước nói chung hãy lên tiếng…và cùng nhau đóng góp những tử tưởng hay nhất, những ý kiến tốt nhất, thiết thực nhất…ngõ hầu giúp ra đời một Bản Hiến pháp Nhà nước mới hoàn toàn khả thi, công bằng và đúng đắn…phù hợp với quyền lợi quốc gia…lợi ích của người dân…và nhất là phù hợp với mọi điều khoảng được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế… và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính Trị…mà Việt Nam đã tham gia ký kết kể từ năm 1982.

CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG GỞI ĐẾN QUÝ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM CẢ NƯỚC VĂN BẢN GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NHÀ NƯỚC 1992.

Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam
gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp
Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp.
Việt Nam (WHÐ. 01-03-2013) – Sáng ngày 01 tháng 03 năm 2013, linh mục Giuse Dương Hữu Tình, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HÐGMVN), đã đến và trao Thư góp ý của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam cho Thường trực Ban biên tập – Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại số 37 Hùng Vương, quận Ba Ðình, Thành phố Hà Nội.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Thư góp ý của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam:
Hội đồng Giám mục Việt Nam
40 Phố Nhà Chung – HàNội
Các Giám Mục Công Giáo Việt Nam
Nhận Ðịnh Và Góp Ý
Dự Thảo Sửa Ðổi Hiến Pháp Năm 1992 (Sửa Ðổi Năm 2013)
Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã công bố bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2.1.2013 đến ngày 31.3.2013. Chúng tôi tán thành việc làm này, vì Hiến pháp của một quốc gia trước hết và trên hết phải là của chính người dân, do ý thức trách nhiệm của người dân và để phục vụ mọi người dân, không loại trừ ai. Ý thức trách nhiệm công dân, nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Thường vụ kính gửi đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhân dân cả nước một số nhận định và góp ý.
I. Quyền con người
Bản Dự thảo đã dành cả chương II (điều 15-52) để nói về quyền con người. Quyền con người đã được chính thức nhìn nhận trong tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (10.12.1948), và Việt Nam cũng đã ký kết. Bản Dự thảo đã liệt kê khá đầy đủ những quyền căn bản của con người. Vấn đề là làm thế nào để những quyền ấy được hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo pháp luật trong thực tế?
Quyền con người là những quyền gắn liền với phẩm giá con người, do đó là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhượng. Phổ quát vì tất cả mọi người, thuộc mọi thời và mọi nơi, đều được hưởng những quyền đó. Bất khả xâm phạm vì xâm nhập là tước đoạt phẩm giá làm người. Bất khả nhượng vì không ai được phép tước đoạt những quyền đó của người khác.
Quyền bính chính trị được nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để tạo điều kiện pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực thi quyền con người, chứ không phải để ban phát cách tùy tiện. Do đó, để quyền con người thật sự được “Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật” (điều 15), chúng tôi thấy cần làm sáng tỏ một số điều.
Dự thảo khẳng định tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (điều 25). Tuy nhiên, ngay từ đầu. Dự thảo lai khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khả nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuận và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân.
Trong thực tế, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân Việt Nam. Ðây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật. Nếu cần một nền tảng, chúng tôi thiết nghĩ đó phải là truyền thống văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, chứ không phải một hệ ý thức nào khác. Truyền thống văn hóa ấy đã được hình thành trải qua nhiều thế kỷ, giúp dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nước, kiến tạo lối sống đầy tính nhân văn. Nền văn hóa đó chính là nền tảng cho đời sống xã hội của dân tộc Việt Nam, những tư tưởng mới có thể và cần được đón nhận để bổ túc cho phong phú, nhưng không thể thay thế. Có như vậy mới mong giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc giữa những thay đổi mau chóng của thời đại toàn cầu hóa ngày nay.
Do dó, chúng tôi để nghị:
1. Hiến pháp cần xác định rõ: mọi người đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền. Quyền con người là những quyền gắn liền với phẩm giá làm người, và vì thế, là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng.
2. Lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng cho việc tổ chức và điều hành xã hội Việt Nam.
3. Nêu rõ nội dung quyền được sống (đối chiếu với điều 21 Dự thảo): mọi người đều có quyền sống. Không ai được phép tước đoạt sự sống của người khác, từ khi thành thai đến khi chết. Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ sự sống con người. Mọi người đều có quyền bảo vệ sự sống của mình, miễn là không làm tổn hại đến sự sống của người khác.
4. Nêu rõ quyền tự do ngôn luận (đối chiếu điều 26 Dự thảo): mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do trình bày quan điểm và niềm tin của mình.
5. Nêu rõ quyền tự do tôn giáo (đối chiếu điều 25 Dự thảo): mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quyền này bao hàm việc tự do theo hay không theo một tôn giáo nào, tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, cá nhân hoặc tập thể. Không tôn giáo nào hoặc chủ thuyết nào được coi là bó buộc đối với người dân Việt Nam. Nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo như: đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển, chia tách sát nhập… Các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội cộng đồng như giáo dục, y tế…
II. Quyền làm chủ của nhân dân
Quyền bính chính trị cần thiết để điều hành xã hội, nhưng chủ thể của quyền bính chính trị phải là chính nhân dân xét như một toàn thể trong đất nước. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những người có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể người đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi đó mới có Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” (Lời nói đầu). Vì thế việc tự do ứng cử của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu trong một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Ðồng thời việc bỏ phiếu công khai, khách quan và công bằng, là đòi hỏi cần thiết để người dân có được những đại diện mà họ tín nhiệm. Chính nhân dân có quyền đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có quyền thay thế những đại diện đó.
Do đó, chúng tôi đề nghị:
1. Hiến pháp cần phải làm nổi bật quyền làm chủ của nhân dân, không chỉ bằng một mệnh đề lý thuyết nhưng cần được thể hiện trong những điều khoản cụ thể của Hiến pháp, và có thể thi hành trong thực tế. Bản Dự thảo khẳng định: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” (Ðiều 2). Nhưng trong thực tế, công nhân, nông dân và trí thức là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Thực tế đó cho thấy khẳng định về quyền làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy tờ và lý thuyết.
2. Ðể tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến pháp không nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào (x. điều 4), vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu chọn. Những cá nhân được bầu phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ hồ rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả.
3. Hiến pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sử dụng đất chứ không công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Ðiều này đã gây ra nhiều lạm dụng và bất công nghiêm trọng. Vì thế Hiến pháp mới cần công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tư nhân như tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới.
4. Hiến pháp phải tôn trọng quyền tham gia hệ thống công quyền ở mọi cấp, của mọi công dân, không phân biệt thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo…
III. Thi hành quyền bính chính trị
Quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ðể những quyền bính này được thi hành cách đúng đắn hiệu quả, cần có sự độc lập chính đáng của mỗi bên và vì công ích của toàn xã hội. Trong thực tế của Việt Nam nhiều năm qua, đã không có được sự độc lập này, dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, người dân nghèo phải gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam, cho đến nay vẫn bị xem là một nước kém phát triển.
Nguyên nhân sâu xa là không có sự phân biệt giữa đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền. Ðiều này thể hiện ngay trong nội dung của Hiếp pháp 1992, và Dự thảo vẫn tiếp tục đường lối như thế.
Một đàng, điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”; đàng khác, điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy, ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự cho tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức?
Bản Dự thảo cũng dành nhiều chương dài để nói về Quốc hội (điều 74-90), về Chủ tịch nước (điều 91-98), về Chính phủ và Thủ tướng (điều 99-106). Không có chương nào và điều nào nói về Tổng bí thư đảng cầm quyền. Ðang khi đó, thực tế là Tổng bí thư nắm quyền hành cao nhất vì cũng theo Dự thảo, đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (điều 4)! Như thế phải chăng đảng ở trên luật pháp và ngoài luật pháp, chứ không thuộc luật pháp? Nếu đảng cầm quyền đã lãnh đạo cả Nhà nước và xã hội, thì còn cần gì Quốc hội, cần gì đến Tòa án!
Những phân tích trên cho thấy sự mâu thuẫn và tính bất hợp lý ngay trong nội dung Hiến pháp. Sự bất hợp lý này dẫn đến tình trạng bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn đến bất ổn xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước.
Do đó, chúng tôi đề nghị:
1. Phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào.
2. Xác định tín độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc lập và hiệu quả.
3. Luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật bằng những quy định cụ thể.
Kết luận
Những nhận định và góp ý của chúng tôi chỉ nhằm mục đích góp phần xây dựng Hiến pháp cho hợp lý và hợp lòng dân. Chúng tôi ước mong mọi người dân Việt Nam tích cực góp phần vào việc điều chỉnh Hiến pháp, phục vụ sự phát triển toàn diện và bền vững của dân tộc Việt Nam.
Tòa Tổng Giám mục Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013
TM. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam
Chủ tịch
(đã ký)
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục Hà nội
Tổng thư ký
(đã ký)
Cosma Hoàng Văn Ðạt
Giám mục Bắc Ninh
(Ban Thường vụ / HÐGMVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Do minh tuyen

 

Draft Amending the State Constitution of 1992 is still time to collect opinions of people throughout the country … so , to avoid perfunctory performance … formal nature … and sham democracy … we respectfully request that all Catholics in particular and all Vietnam fellow in country in general let speak up … and together contribute the best ideas , most practical … so that could help to birth a new State Constitution workable , fair and proper in accordance with national interests … interests of the people … and is most consistent with everything about the rules of the Declaration of International Human Rights … and the International Covenant on Civil and Political Rights … which Vietnam has signed and acceded since 1982 .

 

 

WE SINCERELY SENDING TO ALL VIETNAM PEOPLE IN COUNTRY AND ABROAD THE  WRITTEN COMMENTS OF THE BOARD OF CATHOLIC BISHOPS IN VIETNAM ABOUT DRAFT STATE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 1992.

 

 

 

 

 

Letter of the Bishops’ Conference of Vietnam sent to

Commission the draft amendment of the 1992 Constitution

and comments of suggestions to amend the Constitution

 

 

Letter of the Vietnam Bishops’ Conference Committee submitted the draft amendments to the 1992 Constitution and the comments received to amend the Constitution .

 

Vietnam ( WHD. 01-03-2013 ) – On the morning of 01 March 2013 , Father Joseph Duong Huu Tinh, secretary of the Vietnam Bishops ( CBCV ) , came and gave a suggestion of the Standing Committee Vietnam Bishops’ Conference for the Permanent editorial Board – Committee draft amendment to the Constitution in 1992 , at 37 Hung Vuong Street , Ba Dinh district , Hanoi .

 

Here , we introduce the full text of the comment letter Standing Committee of the Vietnam Episcopal Council :

 

Vietnam Episcopal Council

40 Nha Chung Street – Hanoi

 

 

The Catholic Bishops Vietnam

Comments and Suggestions

Draft Amendment to the Constitution in 1992 (amended in 2013 )

 

 

State Socialist Republic of Vietnam has announced a draft amendment to the Constitution (hereinafter referred to as the draft ) to retrieve people’s opinions from 02/01/2013 until 03/31/2013 . We endorse this job , because of a national Constitution first and foremost that of the people, by the sense of responsibility of the people and to serve all citizens , without exception . Sense of civic responsibility , the name of the Vietnam Bishops’ Conference , the Standing Committee respectfully send the draft amendment of the 1992 Constitution and the people of the country a number of comments and suggestions .

 

I. Human Rights

 

Draft spent the second chapter ( Article 15-52 ) to talk about human rights . Human rights were officially recognized in the Universal Declaration of Human Rights ( 12/10/1948 ) , and Vietnam also signed. Draft was fairly complete list of basic human rights . The problem is how those rights are understood , respected , protected , secured by law in practice ?

 

Human rights are the rights associated with human dignity , because it is the universal rights , inviolable and inalienable . Universal for all people , in all times and places , are entitled to these rights . Inviolable because penetration is deprived of human dignity . Inalienable because no one is allowed to deprive the rights of others .

 

Political authority was given to the people the government is to facilitate and legal environment conducive to the implementation of human rights , not to bestow unwarranted  . Therefore, to truly be human rights , ” State and society recognize , respect , protect and ensure the constitution and the law ” ( Article 15 ) , we find it necessary to clarify a few things .

 

Draft affirm freedom of expression ( Article 26 ) , right to creative literature , art ( Article 43 ) , freedom of belief and religion ( Article 25 ) . However, right from the start . Future draft ruling confirms that ” force leading the State and society , taking Marxism – Leninism and Ho Chi Minh City as the ideological foundation ” ( Article 4 ) . Thus , to understand how and how to exercise freedom of speech and creative literary , artistic , because thoughts have been framed in a doctrine then ? Likewise , how to understand and how to exercise freedom of belief and religion , because Marxism – Leninism itself is atheism ? Is this just the right gift is given to people depending on where in , rather than universal rights , inviolable , and inalienable ? Constitution should eliminate the inconsistencies and irrationalities , then convincing new people and to please people .

 

In fact , the idea tied to a single consciousness inhibits creative thinking of the people of Vietnam . This is one of the major reasons leading to stagnation and slow progress in many aspects of Vietnam : education , science and technology , culture and art . If you need a foundation , we would think it is the rich cultural traditions of the people of Vietnam , rather than a sense of other . Cultural traditions that have been formed through the centuries , the people of Vietnam to help build and develop the country , tectonic humane lifestyle . The culture that is the foundation for the social life of the people of Vietnam , new ideas and to be able to receive rich complement , but not replace . There is such a new desire to preserve and promote national identity between the rapid changes of the era of globalization today .

 

Hence , we propose :

 

1 . Constitution should clearly identify : people are free and equal in dignity and rights . Human rights are the rights associated with human dignity , and therefore , are universal rights , inviolable , inalienable .

 

2 . Taking traditional ethnic culture as the ideological foundation for the organization and administration of Vietnam society .

 

3 . Indicate the contents of the right to life ( compared with Article 21 draft ) : everyone has the right to life . No one is allowed to deprive other people’s lives , from birth to the death. State duty to protect human life . Everyone has the right to protect his life , as long as no harm to the lives of others .

 

4 . Indicate the right to freedom of expression ( Article 26 of the draft reference ) : everyone has the right to freedom of thought , freedom of opinion and presented their beliefs .

 

5 . Specify religious freedom (cf. Article 25 of the Draft ) : everyone has the right to freedom of belief and religion . This right includes freedom to follow or not follow any religion , freedom to practice religious rites , individual or collective .

No any religion or any ideology is considered binding on the people of Vietnam . State no negative propaganda about religion , not to interfere in the internal affairs of religion such as training , ordain , transfer , merger split … The religious organizations have the freedom to community social activities such as education , health …

 

II . Ownership of the People

 

Political authority needed to run society , but the subject of political authority is the people considered as a whole in the country . People given the authority to implement it for those who have the capacity and enthusiasm that they elected to represent them , regardless of the political party they belong or do not belong to political parties . Only then can a new state law ” of the people , by the people and for the people ” ( Preface ) . So the freedom of every citizen candidate is required inevitable in a democratic society , civilized and healthy . At the same time the public vote , objectivity and fairness , is necessary to require people to have the confidence that they represent . The people have the right to assess the capabilities of their elected representatives , and when necessary , they may replace it represents .

 

Therefore, we recommend :

 

1 . Constitution needs to highlight the people’s sovereignty , not only in theory but a statement should be made of the specific provisions of the Constitution , and can be implemented in practice . The draft states: “All power belongs to the people state that the foundation is a coalition working class with the peasantry and the intelligentsia ” ( Article 2 ) . But in reality , workers , farmers and intellectuals are the most disadvantaged section of society . The fact that it confirms the ownership of the people only on paper and theory .

 

2 . To respect the sovereignty of the people , the Constitution should not and can not assert a priori the leadership of any political party (see Article 4 ) , because the subject of political authority is own people , and people that give authority to the people they voted for giving . These individuals were elected to be responsible to the people about what they do , but not as a vague collective eventually no one is responsible for .

 

3 . Current constitution only recognized land use rights , not ownership of land recognized by citizens . This has caused a lot of abuse and serious injustice . So the new constitution should recognize the land ownership of citizens and private organizations such as the vast majority of countries around the world .

 

4 . Constitution must respect the right to participate in the system at all levels and of all citizens , regardless of social class , race , religion …

 

III . Execution of political authority

 

Political authority that gives the people the government is divided into legislative, executive and judicial . For the enforcement authority is properly effective , it needs a proper independence of each party and the common good of society . In fact the Vietnam for many past years, has no independence , leads to the power abuse and exceed one’s authority , causing injustice and degradation in many aspects : economic , social , moral . Finally , poor people have to suffer the consequences and Vietnam , has so far been viewed as a less developed country .

 

The root cause is no distinction between the ruling party and the rule of law . This is reflected in the text of the Constitution in 1992 , and continued to draft such guidelines .

 

On the one hand , Article 74, it confirms Parliament ‘s ” organ of State power ” , on the other hand , Article 4 of the said ruling is ” leading force of society and the State .” So , who’s leader to whom? the Parliament just tools of the ruling party ? If so , the people elect representatives to Congress mean ? A real choice for freedom and democracy is the only form ?

 

The draft also spend long program to talk about the National Assembly (Article 74-90 ) , the President (Article 91-98 ) , the Government and the Prime Minister ( the 99-106 ) . There has been no talk about any and any ruling party general secretary . In the meantime the fact that the General Secretary of the highest power as well as the draft , the ruling party ‘s ” leading force of society and the State ” ( Article 4 ) ! So perhaps party above the law and outside the law , not the law ? If the ruling party led both the State and society , they need Parliament or the court… what for !

 

The above analysis shows inconsistency and irrationality into the body of the Constitution. The irrationality of this leads to unreasonable fact of life , the source of injustice , leading to social instability , and hindering the healthy development and sustainability of the country .

 

Therefore, we recommend :

 

1 . To overcome the irrational structure of the Constitution, by removing the prerogative of any political party , while emphasizing the role of Congress as ” agencies of State power ” , elected and truly representative of the people , rather than a tool of the ruling party does .

 

2 . Determination of credit independent of legislative , executive and judicial provide the legal basis for the enforcement of these rights independently and efficiently .

 

3 . Law of the People ‘s control for the enforcement of the law specifies .

 

Conclusion

 

The comments and suggestions we aim to contribute to the construction of the Constitution and the people’s heart . We wish all the people of Vietnam actively contributes to the adjustment of the Constitution, serve the comprehensive development and sustainability of the people of Vietnam .

 

Archbishop of Hanoi , on 01 03 2013

 

TM . Standing Committee of the Vietnam Bishops’ Conference

 

President

(signed )

Peter Nguyen Van Nhon

Archbishop of Hanoi

 

Secretary

(signed )

Cosma Hoang Van Dat

Bishop of Bac Ninh

 

( Standing Committee / CBCV )

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: