Hình thành “Đảng đối lập” điều tất nhiên và cần thiết cho việc kiến tạo một xã hội trong sạch lành mạnh…và xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường – Formation of “opposition Party” it’s of course and the need for the construction of a clean healthy society … and build a prosperous country Vietnam


    SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Đấu tranh đòi Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam là tiêu chí và là sự mong mỏi không chỉ xuất phát từ suy nghĩ của một cá nhân, một nhóm người hay một tập thể, một tổ chức, hoặc từ một đảng phái nào đó…mà là nguyện vọng chung của hàng triệu triệu người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước. Đấu tranh không chỉ bằng tư tưởng, quan niệm hay những lời hứa suông…mà cần phải đi kèm với những hành động cụ thể mang tính thiết thực nhất…và chúng ta thật sự vui mừng khi trong xã hội Việt Nam hiện tại đã xuất hiện những tư tưởng cụ thể thiết thực đó…khi kêu gọi thành lập một chính đảng đối lập dưới tên”Đảng Dân chủ Xã hội”…Đây thật sự là một tín hiệu đáng vui mừng…đáng phấn khởi…mặc dù sẽ có nhiều khó khăn và nhiêu khê phải đối mặt….cộng với áp lực mạnh mẽ nhất định từ Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vốn chủ trương duy trì vị thế lãnh đạo độc đảng, độc tôn và đường hướng cai trị độc tài độc đoán của họ.

Tuy nhiên, dẫu cho trước mắt có muôn vàn khó khăn, nhưng với xu thế Dân chủ hóa Toàn cầu và sự khát khao Dân chủ đang dâng trào mãnh liệt trong lòng người dân cả nước hiện nay…cộng với sự suy thoái nghiêm trọng về mọi mặt bao gồm cả tư tưởng, nhân cách và đạo đức của đảng cộng sản lãnh đạo đương quyền hiện nay tại Việt Nam…thì việc ra đời một chính đảng đối lập như “Đảng Dân chủ Xã hội” theo mong muốn của mọi người là điều tất nhiên phải đến khó lòng tránh khỏi. Điều duy nhất mà nhiều người vẫn băn khoăn hiện nay là chủ trương và đường lối của đảng Dân chủ Xã hội sau khi được thành lập….cụ thể thì chính đảng đối lập sẽ làm gì…khi mọi quyền lực hiện đang bị thâu tóm và hoàn toàn dưới sự kiểm soát duy nhất của đảng cộng sản Việt Nam….vốn luôn chủ trương xử dụng bạo lực để trấn áp…để triệt tiêu hơn là lắng nghe và chấp nhận đàm phán?.

Trên nguyên tắc hai chính đảng sẽ luôn cạnh tranh gay gắt trước những sai trái của đối phương và gần như sẽ khó lòng thỏa hiệp một chính sách chung. Tại các quốc gia Tự do Dân chủ hiện nay trên thế giới, việc chấp nhận các đảng phái đối lập như là một chuyện tất yếu và cần thiết để xây dựng một xã hội trong sạch và lành mạnh…để xây dựng một đất nước phú cường…mang lại no ấm và hạnh phúc cho người dân, do đó giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập chỉ trong tình trạng tranh luận dẫu gay gắt…nhưng không hề mang tính chất đối đầu hay thù hận. Tuy nhiên, tại Việt Nam…thì tình thế lại rất khác biệt. Chủ trương của các Nhà lãnh đạo cầm quyền hiện nay là duy trì một Nhà nước độc đảng dưới sự cai trị độc tài độc đoán…nên việc hình thành một hay nhiều chính đảng đối lập…là khó lòng chấp nhận được….và điều này tất nhiên sẽ khơi dậy làn sóng trấn áp mới nếu mọi người phớt lờ chính quyền và cương quyết thiết lập một chính đảng đối lập như mong muốn hiện nay.

Để việc ra đời đảng phái đối lập được suông sẻ và hoạt động hiệu quả như mong muốn…những người khởi xướng và vận động nó phải chuẩn bị hành trang đầy đủ cho mình cả tinh thần lẫn thể chất…và điều thiết yếu là phải nhận được sự đồng thuận to lớn từ người dân trước khi hình thành đảng phái nói trên. Do vậy không chỉ là lời kêu gọi suông…mà mọi người cần phải đề ra một cương lĩnh và tiêu chí hoạt động cụ thể…có như thế mới thu hút được sự quan tâm từ công luận và nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ mọi tầng lớp nhân dân. Việc thành lập chính đảng đối lập là một điều vô cùng hệ trọng nên không thể chuẩn bị một cách qua loa, sơ sài…nếu không muốn bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Cũng như nhận định từ Luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Luật pháp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại TP. Hồ chí Minh…thì chính đảng mới sẽ không chống lại đảng Cộng sản Việt Nam…nhưng tất nhiên sẽ chống đối mạnh mẽ tất cả đường lối, chính sách và hành động sai trái của đảng cầm quyền hiện nay…liên quan đến quyền con người và lợi ích của nhân dân…của quốc gia và dân tộc.

Bản Tin

BBC

BBC.CO.UK NAVIGATION

Vận động thành lập đảng Dân chủ Xã hội

Cập nhật: 11:12 GMT – thứ sáu, 16 tháng 8, 2013
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM Hồ Ngọc Nhuận nói ông và một số người cùng chí hướng đang nỗ lực vận động thành lập đảng mới để đối lập với Đảng CSVN.
Đây là ý tưởng do ông Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra trong một bài viết mới ra vào giữa tháng Tám này.
Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nói với BBC chính đảng mới sẽ không nhằm chống đối Đảng CSVN, mà cùng hợp tác để thúc đẩy “xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam”.
“Có một đảng thì không thể có dân chủ. Một đảng cầm quyền từ năm nay qua năm khác, nắm hết mọi thứ, mọi tổ chức, thì không thể gọi là có dân chủ.”
Ông Nhuận cho rằng các đảng viên CS kỳ cựu như ông Lê Hiếu Đằng đã hết sức “kiên nhẫn” nhưng Đảng CSVN ngày càng tỏ ra “độc đoán, độc tài, chuyên chế”.
Đảng Dân chủ Xã hội sẽ “góp sức làm việc, xây dựng dân chủ” với Đảng CSVN.

 

 

 

 

 

 

 

    THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen

 

Struggle for Freedom Democracy and Human Rights for Vietnam is that the criteria and expectations are not only derived from the thinking of an individual, a group or collective consciousness, an organization, or from a party… that is the common aspiration of millions of people living in Vietnam and abroad. Struggle not only with ideas, concepts or empty promises … but need to be accompanied by concrete actions practical nature … and we’re really excited to Vietnam in society current appearance of that specific practical ideas … while calling for an opposition political party under the name of “Social Democratic Party” … This is truly a joy signals .. . encouraging … although there will be many difficulties and hurdles faced …. plus certain strong pressure from the communist government of Vietnam who still always maintains leadership position for a party only and direction of their monopoly authoritarian dictator rule.

 

Nevertheless, despite there’re ahead innumerable difficulties, but with the trend of Global Democratization and democratic desire is strong surge in the hearts of people throughout the country today … plus the severe recession important in all aspects including ideological and moral character of the ruling Communist Party leaders now in Vietnam … the birth of a main opposition party as “Democratic Social Party” by desire of people is of course has to come and hard to avoid. The only thing that many people still wonder today is how policy and guidelines of the Social Democratic Party after being set up …. specifically, what main opposition party is going to do … when all power has been acquired and completely under the sole control of the Communist Party of Vietnam …. which has always advocated the use of violence to suppress and eliminate rather than … to listen and negotiate acceptable? .

 

In principle, the two major parties will always stiff competition against the wrong of each other and will almost hard to compromise a general policy. At the Freedom Democratic countries are now on the world, accepting the opposition parties as something inevitable and necessary to build a society clean and healthy … to build a prosperous country … bring prosperity and happiness to the people, so between the ruling party and the opposition party in the state despite fierce debate … but never in confrontational nature or hatred . However, in Vietnam … the situation is very different. The policy of the government leaders today is to maintain a one-party state under the authoritarian dictatorship … so the formation of one or more of the main opposition party is hardly … acceptable …. and this of course will inspire a new wave of repression if people ignored the government and firmly established a major opposition party as desirousness today.

 

For the launch of opposition party is smoothly and efficiently operating as expected … the initiators and make this campaign must be fully prepared for their baggage both mentally and physically … and essential to getting great consensus from people before forming partisanship above. So not only is the vain call … that everyone need to set out a platform and specific performance criteria …like that just to attract attention from the public and receives approval broad agreement from all walks of life. The establishment of the main opposition party is a very important thing that can not prepare a perfunctory way, sketchy … if not want immediately be nipped in the bud. As stated from jurist Le Hieu Dang, Vice Chairman of the Advisory Council for Democracy and Law of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and Ho Ngoc Nhuan, deputy chairman of the Vietnam Fatherland Front in Ho Chi Minh City … the new political party will not fight to against Vietnam Communist party … but of course strongly opposed to all of wrong guidelines, wrong policies and wrong actions of the current ruling party  … related to human rights … the interests of the people…and the interests of the ethnic country.

 

 

 

 

News

 

BBC

BBC.CO.UK NAVIGATION

Advocacy founded the Social Democratic Party

Update: 11:12 GMT – Friday, August 16th, 2013
Vice Chairman of the Fatherland Front Committee of Ho Chi Minh City Ho Ngoc Nhuan said he and some like-minded people are lobbying effort to establish a new party opposed to the party.
This idea is due to Le Hieu Dang, vice chairman of the Advisory Council for Democracy and Law under the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front launched a new post in mid-August of this.
 
Ho Ngoc Nhuan, Vice President of the Vietnam Fatherland Front Committee of HCMC, told the BBC that the new party will not oppose the Communist Party, which work together to promote “democracy-building for the State of Vietnam”.
 
“There was a party there can be no democracy. A ruling from year to year, holding everything, every organization, it can not be called a democracy.”
 
He Nhuan said the veteran Communist Party member as Le Hieu Dang was very “patient” but expressed of the party increasingly “authoritarian, totalitarian, tyrannical”.
 
Social Democratic Party will “contribute to the building of democracy” to the Vietnam Communist party.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: