Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước….mở đường cho Việt Nam trở thành một Đất nước Việt Nam Dân chủ Hòa bình và Thịnh vượng trong tương lai – Petition to amend the Constitution State … paved the way for Vietnam to become a country of Vietnam Democratic Peace and Prosperity in the future


      SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Dominhtuyen

Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước đã được nhóm Nhân sĩ Trí thức Việt Nam chuyển đến tận tay Đại diện Uỷ Ban Pháp Luật của Quốc Hội Nhà nước Việt Nam hôm thứ hai 04-02-2013. Như vậy là cuối cùng bản kiến nghị thay mặt cho mọi tầng lớp người dân chuyển đến cơ quan quyền lực cao nhất nước các nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp Nhà nước ngõ hầu kiến tạo nên một đất nước Việt Nam đổi mới thật sự, Hòa bình, Tự do Dân chủ và phồn vinh thật sự trong tương lai.

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và mong đợi sự tiếp nhận bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước nói trên với đầy đủ thiện chí và tinh thần trách nhiệm từ một cơ quan quyền lực cao nhất nước, một cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân trước pháp luật. Mong rằng các Nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền Nhà nước cộng sản Việt Nam trong đợt sửa đổi bản Hiến pháp lần này thật sự xuất phát từ tấm lòng yêu nước, thật sự xem trọng lợi ích quốc gia Dân tộc hơn mọi lợi ích của bản thân và gia đình họ. Chúng ta tin tưởng rằng, một khi bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước này được thông qua, được chấp nhận, thì việc mơ ước của người dân được sống trong một Xã hội công bằng, văn minh, và thịnh vượng với đầy đủ các quyền cơ bản con người sẽ không còn là một điều gì đó xa vời với thực tại nữa.

Điều duy nhất khiến người dân cả nước thật sự yên tâm đó chính là các điều khoảng rõ ràng và thiết thực trong bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp. Nó thật sự đáp ứng được những nguyện vọng mong mỏi chính của người dân Việt Nam khi đảm bảo được đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ mà người dân nghiễm nhiên được thừa hưởng cũng như quy rõ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước, của chính quyền với nhân dân. Bên cạnh đó, các điều khoảng trong bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp Nhà nước lần này còn thừa nhận quyền được tham gia chính trị và điều hành quản lý Nhà nước. Chính người dân sẽ trực tiếp đào thải những viên chức lãnh đạo chính quyền, những người thật sự không có lương tâm đạo đức và trách nhiệm với đồng bào, với Quốc gia Dân tộc. Do vậy, chúng ta có thể yên tâm và tin chắc rằng, với bản Hiến pháp sửa đổi nói trên, Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ thật sự hạnh phúc và xứng đáng trở thành tâm điểm cho người dân và chính quyền của các quốc gia khác noi theo.

Bản Tin

 

Trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp

Ông Nguyễn Đình Lộc và Chu Hảo tại cuộc gặp
Bản Kiến nghị đã được trao cho đại diện Quốc hội

Một nhóm nhân sỹ trí thức vừa trao Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 cho Quốc hội, trong đó có đề xuất bỏ Điều 4 về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Những người này cũng chủ xướng một dự thảo Hiến pháp mới, trong đó thiết lập mô hình nhà nước cộng hòa với người đứng đầu là Tổng thống.
Nhóm nhân sỹ gồm 15 vị đã tới Địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp tại Văn phòng Quốc hội, Hà Nội, để trao kiến nghị vào sáng thứ Hai 4/2.
Trưởng đoàn là ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Tư pháp, đồng thời là thành viên Ban soạn thảo Hiến pháp Việt Nam 1992.
Bản Kiến nghị, nay đã có hàng nghìn chữ ký, đã được trao cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong không khí được ông Lộc mô tả là ‘khá dân chủ’.

Các bài liên quan

Quốc hội Việt Nam đang tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân về bản Hiến pháp sửa đổi từ nay tới hết tháng Ba.
Trong cuộc trao đổi kéo dài nửa tiếng đồng hồ với đại diện của Quốc hội, các vị nhân sỹ trí thức đã nêu quan điểm rằng tiến trình đóng góp sửa đổi Hiến pháp phải là quá trình dân chủ, với sự tham gia của mọi tầng lớp người dân.

MÔ HÌNH DÂN CHỦ

Họ cũng đề xuất kéo dài quá trình đóng góp ý kiến tới hết năm.
Ông Nguyễn Đình Lộc, người từng làm Trưởng ban Biên tập Hiến pháp 1992, thừa nhận Hiến pháp 92 dựa trên mẫu hình Liên Xô, với nhiều phạm trù “nay không còn phù hợp”.
Tuy nhiên ông cũng cho rằng muốn áp dụng Hiến pháp 1946, mà nhiều người cho rằng phù hợp với Việt Nam hơn cả, cũng cần phải cân nhắc “vì hoàn cảnh đã khác rồi”.
“Nay tình hình đã khác, quan hệ quốc tế cũng đã thay đổi. Bản thân ông Hồ Chí Minh, khi sửa đổi Hiến pháp năm 1959 cũng thừa nhận Hiến pháp 46 đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và không còn phù hợp nữa.”
Kiến nghị do các vị nhân sỹ trí thức khởi xướng gồm 7 điểm chính, trong đó nhấn mạnh tới việc bỏ Điều 4 Hiến pháp, vốn đề cao một chiều vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Họ cho rằng người dân phải được bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ để lựa chọn lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
“Một chính đảng thực sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy.”
Bản kiến nghị viết rõ: “Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước”.
Chỉ có tiếp thu ý kiến trên, theo những người viết kiến nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể “lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận”.

THAY ĐỔI TỪNG BƯỚC

Tiếp theo kiến nghị đầu tiên này, là sáu kiến nghị khác về quyền con người; sở hữu đất đai; tổ chức Nhà nước; lực lượng vũ trang; trưng cầu dân ý đối với Hiến pháp và thời hạn góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.
Cũng theo cựu bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc, những người làm kiến nghị chủ xướng xã hội theo mô hình cộng hòa, với người đứng đầu nhà nước là Tổng thống.
Tuy nhiên, ông Lộc thừa nhận tiến trình sửa đổi Hiến pháp mới đang đi những bước đầu tiên.
“Cái mới không phải ai cũng tiếp nhận một cách dễ dàng được, phải biết chờ đợi.”
“Sửa đổi đến đâu cũng phải chờ đợi mới biết, vì có người cần, nhưng cũng có người thấy rằng chưa cần lắm.”
Hiện có trên 2.500 người đã ký tên vào Kiến nghị vừa được chuyển cho Quốc hội.

 

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE 

 

 

 

 

 

 

Dominhtuyen 

 

The proposed state constitutional amendment was Vietnamese intellectuals team moved into the hands Representatives Legislative Committee of the National Assembly of Vietnam State on Monday 04-02-2013. So finally the petition on behalf of all classes of people turning to the highest authority of the legitimate aspirations of the people of Vietnam relating to the State to amend the Constitution in order to shape an a country of Vietnam real innovation, Peace, Freedom and Democracy and real prosperity in the future. 

 

We warmly welcome, congratulate and look forward to receiving the petition to amend the Constitution aforementioned State with sufficient goodwill and sense of responsibility from a highest power organ, an organ of representing the voice of the people before the law. We hope that the leader of the Communist Party and the State government Vietnam during the revision of the Constitution of this really comes from the heart of patriotism, really seriously Ethnic national interest than all the benefits of themselves and their families. We believe that, once the petition to amend the Constitution of this State be adopted, accepted, then the dream of the people to live in a fair society, civilization, and prosperity with full meet the basic human rights will no longer be something far from reality. 

 

The only thing real people of the country feel that’s the thing about a clear and practical in the petition to amend the Constitution. It is truly meet expectations aspirations of the people of Vietnam to ensure the full rights and obligations that people automatically be inherited as well as clear all the responsibilities and obligations of the State , government to the people. Besides, the thing about the petition to amend the Constitution this State recognizes the right to political participation and management of the State. People will direct rejection of the official government leaders, who really do not have a conscience and moral responsibility to the people, the nation. Therefore, we can be assured and confident that, with the Constitution of the said amendment, the country of Vietnam, the Vietnamese people will be really happy and deserve to become the focal point for the people and the government of other countries to follow. 

 

 

 

News 

 

 

 

 

 

Granted the petition to amend the Constitution 

 

 

Ông Nguyễn Đình Lộc và Chu Hảo tại cuộc gặp

Petition was presented to representatives of the National Assembly 

 

 

 

 

One group, Graduate intellectuals just awarded propose amendment of the 1992 Constitution to Congress, including proposals out Article 4 of leadership of the Communist Party.

 

They also initiated a new draft Constitution, which establishes the model republic with the head of the President.

 

 

The Graduate Group of 15 have to Places to get people’s opinions on amending the Constitution to the Office of the National Assembly, Hanoi, to give recommendations on the morning of Monday 4/2.

 

Protagonist is Mr. Nguyen Dinh Loc, former Minister of Justice, and a member of the Drafting Committee of the Constitution of Vietnam 1992.

 

Recommendations, there have been thousands of signatures, was presented to representatives of the National Assembly’s Legal Committee, in his air Loc description is ‘democratic pretty’.

 

 

 

 

Related articles 

 

 

Nhân sỹ yêu cầu bỏ ‘chuyên chính vô sản’

See 

 

Proposals put Article 4 out of Constitution 

 

What to do to have a democratic constitution? 

 

 

 

 

RELATED TOPICS 

 

 

Vietnamese political 

 

 

 

 

National Assembly of Vietnam is to get people’s opinions about Constitution amendment from now to the end of the March.

 

In a conversation that lasted about half an hour with representatives of the National Assembly, the degree intellectuals stated the view that the contribution process to amend the Constitution must be a democratic process, with the participation of all segments of class people.

 

 

MODEL OF DEMOCRACY 

 

 

They also proposed to extend the comment to the end of the year.

 

Nguyen Dinh Loc, who served as Chief Editor of the 1992 Constitution, admitted 92 Constitution based on the Soviet model, with many categories of “inappropriate”.

 

But he also said that to apply the Constitution in 1946, which many Vietnamese people that fit all, also need to consider the “circumstances were different then.”

 

 

 

 

“Now the situation is different, international relations have changed. Himself Ho Chi Minh, the amendment of the Constitution in 1959 admitted to the Constitution 46 has completed the task of history and no longer relevant. ”

 

Recommendations by the degree intellectuals initiated consists of 7 main points, which emphasizes the removal of Article 4 of the Constitution, which highlights one way the leadership role of the Communist Party of Vietnam.

 

 

 

 

 

They believe that people should be free elections, democracy, periodically to choose leaders of the State and society.

 

“A political party actually means, for the benefit of the people will not fear of failure in such elections.”

 

The petition clearly written: “The ruling party to accept political competition is in line with the historical trend, the conditions for the development of the country, to meet the demands of the people, including party members truthfulness of the Communist Party of Vietnam in the current context of the country. ”

 

Only to collect opinions, according to the written recommendations, the Vietnamese Communist Party can “regain confidence would have been in force people to actually become political leaders are socially acceptable” .

 

CHANGE EACH STEP 

 

Following the first petition, the other six recommendations on human rights; land ownership; organized State; armed forces; referendum for the Constitution and term feedback Amendment measures.

 

According to the former minister Nguyen Dinh Loc, who propose social initiatives republican model, with the head of state is the President.

 

However, Mr Loc admit new constitutional amendment process is the first step.

 

“What is new not everyone receiving an easy way to know the wait.”

 

“Where amend to wait to know, because people need, but there are people that do not need much.”

 

There are over 2,500 people have signed the petition has been transferred to the National Assembly.

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: