100.000 chữ ký cho chiến dịch “Triệu con tim, Một tiếng nói” – 100,000 signatures for the campaign “Million hearts, One voice”


           

 

                 SỰ THẬT CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

 

 

Dominhtuyen

Kính mời tất cả mọi người yêu chuộng Công lý, yêu chuộng Nhân quyền – Tự do và Dân chủ trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với công dân Việt Nam trong và ngoài nước xin hãy tham gia ký tên vào chiến dịch Nhân quyền ” Triệu con tim, một tiếng nói ” để yêu cầu Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải triệt để tôn trọng các cam kết Quốc tế của họ về quyền con người và phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các Tù nhân lương tâm, Tôn giáo và các Nhà hoạt động Dân chủ đã và đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam cầm tù một cách sai trái chỉ vì thể hiện quyền Tự do bày tỏ chính kiến của họ một cách hòa bình. Trân trọng kính mời

 

100.000 chữ ký cho chiến dịch “Triệu con tim, Một tiếng nói”

Posted on  13.10.2012 by chuacuu

VRNs (13.10.2012) – California, USA – Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, phát trên toàn nước Mỹ và Canada, vừa khởi xứng “Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”, ngày 12.10.2012, kêu gọi người Việt trên toàn thế giới lên tiếng kêu gọi cho Việt Nam có tự do dân chủ, có tôn trọng nhân quyền, nhất là kêu gọi thả ngay những tù nhân lương tâm, tôn giáo và các nhà hoạt động dân chủ. Phong trào nàyđược các tổ chức truyền thông, và đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ, Canađa và úc Châu tức khắc ủng hộ.

Thông cáo viết: “Hàng triệu con tim Việt Nam và cộng đồng thế giới đang xót xa hướng về những người yêu chuộng tự do dân chủ đang bị tù đày. Trước những bản án ác khắc nghiệt phi nhân bản, chúng ta hãy cùng nhau hành động đòi công lý cho họ.

Chỉ tiêu của chiến dịch là 100.000 chữ ký cho đến ngày Quốc Tế Nhân Quyền, ngày 10/12/2012. Vào thời điểm này cộng đồng người Việt trên toàn thế giới sẽ tổ chức các buổi tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại Giao các nước để trao thỉnh nguyện thư và chữ ký.

Với sự tham gia nhiệt tình của từng con dân Việt, cống lý phải đẩy lùi sự đàn áp trên đất nước ta. Nhất định phải thế”.

VRNs xin trân trọng giới thiệu nguyên văn Thỉnh nguyện thư này:

—————

Kính gửi:

 • Bà Laura Dupuy Lasserre, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
 • Bà Catherine Ashton, Ðại diện Cấp Cao của Liên minh Châu Âu về Ngoại giao và Chính sách An Ninh
 • Bà Barbara Lochbihler, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền, Quốc Hội Âu Châu
 • Ông Bob Carr, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Australia
 • Ông John Baird, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Canada
 • Ông Laurent Fabius, Bộ Trưởng Ngoại Giao, France
 • Ông Guido Westerwelle, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Germany
 • Ông Kōichirō Genba, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Japan
 • Ông Uri Rosenthal, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Netherlands
 • Ông Espen Barth Eide, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Norway
 • Ông Didier Burkhalter, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Switzerland
 • Ông William Hague, Bộ Trưởng Ngoại Giao, United Kingdom
 • Bà Hillary Clinton, Bộ Trưởng Ngoại Giao, United States of America

Trước những áp lực đòi hỏi về thay đổi chính trị của quảng đại quần chúng, chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã áp dụng biện pháp kiểm duyệt Internet, xử án lấy lệ và bắt giam tùy tiện để gia tăng chính sách đàn áp người dân của họ. Trong khi đó, nhà cầm quyền Hà Nội lại cho rằng khi họ tham gia Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì họ có thể tiếp tục vi phạm trầm trọng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và những Quy Ước về các quyền Dân sự và Chính trị mà họ đã ký kết.

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012, chúng tôi long trọng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hỗ trợ cho những tiếng nói lương tâm của Việt Nam: các bloggers Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn; các nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Quốc Quân và Trần Huỳnh Duy Thức; các nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình; luật sư nhân quyền Cù Huy Hà Vũ và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Họ, và nhiều người Việt yêu nước khác, đã chỉ bày tỏ một cách ôn hoà những nguyện vọng về thay đổi chính trị cho Việt Nam, cũng như tự do tôn giáo và công bằng xã hội.

Nhiều tù nhân lương tâm Việt nam đã bị đối xử khắc nghiệt trong tù như cưỡng ép lao động, hành hạ thể xác và bệnh tật không được chữa trị. Theo sự tiết lộ của các tổ chức quốc tế về Nhân Quyền thì điển hình nhất là trường hợp của hai nữ tù nhân: nhà đấu tranh cho dân oan Trần Thị Thúy và nhà tranh đấu cho quyền nghiệp đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, long trọng kêu gọi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và các Quốc Gia Tự Do:

1. Biệt phái tới Việt Nam các đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và đại diện các Sứ Quán để điều tra về tình trạng giam giữ tùy tiện, ngược đãi trong tù và sự lạm dụng luật pháp tại đây.

2. Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như Điều Khoản 79 và 88 trong bộ Luật Hình Sự, những điều luật đã được dùng làm lý cớ để bắt người và giam giữ tùy tiện.

3. Đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải lập tức trả tự do cho toàn thể tù nhân chính trị.

Thay mặt các tù nhân lương tâm, chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng sức khoẻ và sự tước đoạt tự do của những người tranh đấu dân chủ mà họ đang giam giữ.

>>>   Ký tên vào thỉnh nguyện thư

       

 

 

 

 

      TRUTH – JUSTICE – LOVE

 

 

 

We would like to invite to everyone who love justice, love for Human Rights – Freedom and Democracy around the world, especially for Vietnamese citizens at home and abroad, please join the Human Rights Campaign sign”Trieu heart, one voice” to ask the Vietnamese communist authorities to fully respect their international commitments on human rights and must be released immediately and unconditionally to the prisoners of conscience, religion and democracy activist who has been Vietnam’s communist government imprisoned illegally because of  their freedom of expression peacefully only. Respectfully Invites

 

100,000 signatures for the campaign “Million hearts, One voice”

Posted on 10/13/2012 by chuacuu

  VRNs (13/10/2012) – California, USA –  Musician Truc Ho, general manager of television station SBTN, found throughout the United States and Canada, just starting value “Million Hearts Campaign, One Voice”, dated 12.10. 2012, calling on people around the world urged to Vietnam liberal democracy, respect for human rights, especially the call for release immediately prisoners of conscience, religion and democracy activists . Movement now to be the media organizations, and political parties in the United States, Canada and Australia right away supported.  

The statement says: “Millions heart of Vietnam and the world community laments toward democratic freedom-loving people in prison. Before the harsh judgment evil non-human, let’s work together for justice for them.

The campaign targets 100,000 signatures to the International Human Rights day, day 10/12/2012. At this time the Vietnamese community around the world will hold meetings with the UN and the State Department to discuss the petition and signatures.

With the enthusiastic participation of each of the Vietnamese people and justice must reverse the suppression of our country. Given to the world. ”

VRNs honor to introduce Originally this petition:

—–

To:

. Ms. Laura Dupuy Lasserre, President of the UN Human Rights Committee

. Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy

. She Barbara Lochbihler, President of the Human Rights Committee, the European Parliament

. Mr Bob Carr, Minister for Foreign Affairs, Australia

John Baird, Minister of Foreign Affairs, Canada

Mr. Laurent Fabius, Minister of Foreign Affairs, France

Mr. Guido Westerwelle, Minister of Foreign Affairs, Germany

Mr. Koichiro Genba, Minister of Foreign Affairs, Japan

Mr. Uri Rosenthal, Minister of Foreign Affairs, Netherlands

Mr. Espen Barth Eide, the Secretary of Foreign Affairs, Norway

He Didier Burkhalter, Minister of Foreign Affairs, Switzerland

William Hague, Minister of Foreign Affairs, United Kingdom

. Hillary Clinton, Secretary of State, United States of America

The pressure from demands for political change of the masses, the regime of the Socialist Republic of Vietnam has adopted measures to censor the Internet, the show trial and arbitrary detention policy to increase oppression of their people. Meanwhile, the Hanoi government said that when they join the UN Human Rights Commission, they can continue severe violations of the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Civil Rights Political and that they have signed.

On International Human Rights Day 2012, we solemnly called on the international community to support the voice of conscience in Vietnam: bloggers, Dieu Cay (Nguyen Van Hai), Ta Phong Tan, Paulus Le Son; democracy Nguyen Quoc Quan and Tran Huynh Duy Thuc; musicians Viet Khang and Vu Anh Tran Binh; human rights lawyer Cu Huy Ha Vu and Father Nguyen Van Ly. They, and many other Vietnamese patriots were just peacefully expressing a desire for political change in Vietnam, as well as religious freedom and social justice.

Many prisoners of conscience in Vietnam have been brutalized in prison as forced labor, physical abuse and illness untreated. As revealed by the international organization Human Rights, the most typical is the case of two female inmates: the struggle for land rights Tran Thi Thuy and the struggle for union rights Do Thi Minh Hanh.

We, the undersigned, solemnly called on the UN Human Rights Committee, the European Union and the National Freedom:

1. Seconded to Vietnam the Special Rapporteur of the United Nations and representatives of the Embassy to investigate the situation of arbitrary detention and ill-treatment in prisons and abuse of the law here.

2. Ask the Vietnamese authorities to respect the Universal Declaration of Human Rights and eliminating vague laws on national security as articles 79 and 88 of the Penal Code, the law has been used as excuse to arrest and arbitrary detention.

3. Requires the Vietnamese authorities to immediately release all political prisoners.

On behalf of prisoners of conscience, we ask the international community to force the Vietnamese government must take full responsibility for the health and deprivation of liberty of people democracy which they are held hold.

>>>   Sign into the petition 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: