Chào mừng các tù nhân chính trị chiến thắng trở về và tuyên bố về điều 88 Bộ luật Hình sự 23-09-2012 – Welcome to win and get back of political prisoners and statement of Article 88 of the Penal Code (23-09-2012)


       

 

 

                SỰ THẬT – CÔNG LÝ – TÌNH YÊU

Kính gởi Đồng bào Việt Nam và thân hữu quốc tế. Xin vui lòng giúp phổ biến rộng rãi. Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Khối 8406

 

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://8406vn.com – http://khoi8406vn.blogspot. com/

Email: vanphong8406@gmail.com

Chào mừng các tù nhân chính trị chiến thắng trở về

và tuyên bố về điều 88 Bộ luật Hình sự

23-09-2012

 

Kính gửi:

 

– Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

– Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

Trong các ngày 10, 11 & 18/9/2012 vừa qua, 3 tù nhân chính trị là 2 anh Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội và chị Phạm Thanh Nghiên đã về lại gia đình từ nhà ngục nhỏ của chế độ lao tù cộng sản bất công và khắc nghiệt. Trước đó, ngày 12-01-2012, luật sư Trần Quốc Hiền, rồi ngày 05-05-2012, ký giả Trương Minh Đức cũng đã được trả tự do. Cả 5 người -thành viên Khối 8406- đều đã phải trải qua từ 4 đến 4 năm giam cầm và rồi cũng sẽ chịu từ 3 đến 4 năm quản chế do bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết tội theo điều 88 Bộ luật Hình sự hiện hành của họ.

Nhân dịp này, Khối 8406 xin nhiệt liệt hoan hô và chào mừng các anh, chị thành viên đã bất khuất kiên vững trong lao tù để nay chiến thắng trở về với gia đình, với Khối 8406 và với phong trào dân chủ Việt Nam! Sự hy sinh và lòng can đảm của các anh, chị là vô cùng ý nghĩa, nêu cao tấm gương và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh nhằm dân chủ hóa đất nước. Sự nghiệp chính nghĩa đó nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn!

Kính thưa đồng bào và quý vị,

Điều 88 BLHS nói trên là một điều khoản với những lời lẽ rất chung chung và mơ hồ. Nó vi phạm chính Hiến pháp của cái gọi là “Nước CHXHCN Việt Nam” và tất nhiên, lại càng vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của con người, theo những quy định của công pháp quốc tế. Chính vì vậy nó đã trở thành một công cụ nham hiểm, tàn ác và hèn hạ mà Nhà cầm quyền Cộng sản thường xuyên sử dụng để kết tội hàng ngàn công dân Việt Nam yêu nước, mỗi khi họ dám công khai và dũng cảm cất lên tiếng nói độc lập và trung thực của mình về bộ mặt chế độ, thực trạng xã hội và hiện tình đất nước.

Xã hội và đất nước Việt Nam ngày càng lâm nguy do dã tâm Hán hóa càng lúc càng trắng trợn của lũ giặc ngoại xâm phương Bắc và do sự tàn phá khốc liệt của lũ giặc nội xâm bất tài và tham nhũng, ác với dân và hèn với giặc! Thế nhưng, bất cứ ai, dù là người Việt Nam hay người ngoại quốc, nếu sử dụng các quyền tự do của mình để lên tiếng về những nguy cơ trên, thì đều bị bộ máy công an và bộ máy tuyên truyền Cộng sản quy chụp và kết tội là “các thế lực thù địch đang mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”!?! Có thể khẳng định rằng: không một sự phỉ báng sự thật và công lý nào có thể sánh bằng cái luận điệu dối trá, phản động và phản dân chủ này của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam! Nó che giấu một âm mưu đê hèn và thâm độc là muốn trói tay, bịt miệng mọi người Việt Nam yêu nước và thân hữu quốc tế dân chủ để đảng được tự do tung hoành quyền lực, tự do tham nhũng bóc lột và tự do buôn dân bán nước!

Kính thưa đồng bào và quý vị,

Vào sáng ngày thứ hai 24-09-2012 tới đây, Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa 3 thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do là các anh: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) và chị Tạ Phong Tần ra cái gọi là “Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh” để xử theo khoản 2 điều 88 của Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Rồi ngày 26-09-2012, ba thanh niên Công giáo tại Nghệ An là các anh Antôn Đậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Đức và Antôn Chu Mạnh Sơn lại sẽ phải bị tòa phúc thẩm tại thành phố Vinh xét xử với cùng điều 88 Bộ luật Hình sự.

Nhân dịp này, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước và cộng đồng thế giới tiến bộ hãy cùng lên tiếng với chúng tôi đòi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho 6 người yêu nước nói trên và cho tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo nói chung. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi Liên Hiệp quốc, các tổ chức nhân quyền, phi chính phủ, các cơ quan truyền thông, ngoại giao,… hãy đến dự hai phiên tòa để bênh vực cho những con người yêu nước đang bị đảng Cộng sản Việt Nam bách hại.

            Làm tại Việt Nam và hải ngoại, ngày 23 tháng 9 năm 2012.

            Ban điều hành Khối 8406:

1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

 

            Trong sự hiệp thông với Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

Attachments may be unavailable. Learn more

Khoi 8406-Chao mung cac thanh vien tro ve va tuyen bo ve dieu 88 BLHS (23-09-2012).doc
70K   View   Download

 

 

 

 

 

      THE TRUTH – JUSTICE – LOVE

Dear fellow Vietnamese and international friends. Please help spread. We sincerely thank you.

Block 8406

Block 8406 

 

Khối 8406

Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam in 2006

Web: http://8406vn.com – http://khoi8406vn.blogspot. com/

Email: vanphong8406@gmail.com

Welcome to win and get back of political prisoners

 and statement of Article 88 of the Penal Code (23-09-2012)

          

To:

 

– The entire Vietnamese compatriots at home and abroad.

– The democratic government, human rights organizations and the international community progress.

 

            In the 10, 11 & 18/9/2012 last three political prisoners are two Mr. Nguyen Van Tuc, Mr. Pham Van Troi and Ms. Pham Thanh Nghien was back to small family from jail prison regime unfair and harsh. Previously, on 12-01-2012, lawyer Tran Quoc Hien, then dated 05-05-2012, journalist Truong Minh Duc was also released. The 5-member of Bloc 8406 – had to go through 4 to 4 years imprisonment and then will take 3 to 4 years of probation due to the Vietnamese communist authorities convicted under article 88 of the Penal Code their current.

 

            On this occasion, Block 8406 would like to warmly applaud and welcome them, indomitable members persevering in this prison for the victory back to the family, with the democracy movement Bloc 8406 and with Vietnam! Sacrifice and courage of them is extremely significant, uphold the mirror and make a worthy contribution to the struggle to democratize the country. Means certain that will career victory!

 

            Dear compatriots and gentlemen,

 

            Aforementioned Article 88 of the Penal Code is a provision with words very general and vague. It violates the Constitution’s so-called “Socialist Republic of Vietnam” and of course, the more serious violations of fundamental human freedoms, in accordance with the provisions of international law. Therefore it has become a tool of sinister, cruel and despicable that the Communist authorities often used to convict thousands of Vietnamese patriots, when they dare openly and courageously put up an independent voice and his honesty in the face of the regime, the social situation and the current situation of the country.

 

            Vietnamese society and the country is increasingly at risk due to bad ambition of Chinese literature liken  more and more blatant group of invaders to the north and by the severity of the flood devastation internal invaders incompetent and corrupt, evil people and appointment with the enemy! But anyone, whether Vietnamese or foreigner, if the use of their freedom to speak out about these risks, they were the police and Communist propaganda captured and accused of “hostile forces attempting to overthrow the people’s government and undermining national unity bloc”!?! Can assert that: not a defamatory truth and justice can match the rhetoric lies, reactionary and undemocratic Communist government of Vietnam! It hide a despicable plot and the wicked are like hand tied, gagged patriotic Vietnamese people and international friends to democracy is freedom of rampant power, the freedom of exploitation People and corruption free  wholesale country!

 

            Dear compatriots and gentlemen,

 

            On the morning of Monday 24-09-2012 to come, the communist government of Vietnam will take three members of the Free Journalists Club: Nguyen Van Hai (Dieu Cay), Phan Thanh Hai (UK Three Saigon) and her Ta Phong Tan to so-called “People’s Court of Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City “to treatment in accordance with paragraph 2 of article 88 of the Penal Code, the penalty from 10 to 20 years in prison. Then on 26-09-2012, three young Catholic at Nghe An brothers Anthony Dau Van Duong, Peter Tran Huu Duc and Anthony Chu Manh Son appellate court would have been at city Vinh trial for the same thing 88 the Penal Code.

 

            On this occasion, Block 8406, we call on the people of Vietnam and abroad and progressive world community to speak with us demanding to release immediately and unconditionally to 6 patriots say above and for all political prisoners, religious prisoners in general. At the same time, we called on the United Nations, human rights organizations, NGOs, the media, diplomats, attended two court to defend the patriotic people who have been being persecuted by Communist Party of Vietnam.

 

            In Vietnam and overseas, September 23, 2012.

            Board of Bloc 8406:

1 – Father Phan Van Loi, Hue, Vietnam.

2 – Engineer Do Nam Hai – Saigon – Vietnam.

3 – Professor Nguyen Chinh Ket – Houston – United States.

4 – Ms. Lu Thi Thu Duyen – Boston – United States.

 

            In communion with the Father Nguyen Van Ly, a veteran Tran Anh Kim, writer Nguyen Xuan Nghia, and many other religious political prisoners are in prison of communism.

 

 

 

 

 

Attachments may be unavailable.  Learn more

8406 – Welcome to win and get back of political prisoners

and statement of Article 88 of the Penal Code (23-09-2012). Doc

70K View   Download 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: